About Us

About Us
About us
เกี่ยวกับเรา

SENA SOLAR ENERGY

บริษัท เสนา โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ จำกัด ผู้บุกเบิกพลังงาน
โซลาร์ครบวงจรของประเทศไทย ที่มีประสบการณ์และ
ความเชี่ยวชาญจากการเป็นผู้พัฒนาพลังงานโซลาร์
ของเสนา ดีเวลลอปเม้นท์ ผู้บุกเบิกโซลาร์เพื่อโครงการอสังหาริมทรัพย์เต็มรูปแบบเจ้าแรกในประเทศไทย

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
ครบวงจร โดยมีธุรกิจทั้งโซลาร์ ฟาร์มและโซลาร์ รูฟ
ซึ่งให้บริการตั้งแต่การให้คำปรึกษา การออกแบบ การติดตั้ง
ตลอดจนการบริการหลังการขายแบบครบวงจรในเรื่อง
โซลาร์ รูฟท็อป

Our Solar Milestone
ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

Vision Mission
วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นพันธมิตรระยะยาวสำหรับเจ้าของธุรกิจ,โรงงานและที่อยู่อาศัย โดยศึกษาเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน และการจัดการพลังงานในรูปแบบใหม่ต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยสามารถมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน(Carbon Neutrality) ภายใน ค.ศ. 2050 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero GHGs Emission) ได้ภายใน ค.ศ. 2065

พันธกิจ (Mission)

  • มุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำในการให้บริการธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ครบวงจร ด้วยเทคโนโลยีระดับโลก
  • นำประสบการณ์การติดโซลาร์ให้กับที่อยู่อาศัยมาอย่างยาวนาน มาประยุกต์ใช้เพื่อให้ลูกค้าได้ประโยชน์สูงสุด
  • มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไปพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ด้านผลิตภัณฑ์และราคา

ด้านผลิตภัณฑ์และราคา

เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ คุณภาพที่ดีที่สุดในตลาด มาตรฐานระดับโลกเสมอ สร้างพันธมิตรทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สุงสุด

ด้านบริการและบริการหลังการขาย

ด้านบริการและบริการหลังการขาย

ให้บริการแบบครบวงจร (ตั้งแต่ให้คำปรึกษา จัดหาผลิตภัณฑ์ แนะนำสินเชื่อ ติดตั้งและดูแลตลอดการใช้งาน) บริการด้วยความละเอียด ใส่ใจ รักษาคุณภาพ มาตราฐานที่ดี และ ตอบสนองลูกค้าอย่างรวดเร็ว เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด แก่ลูกค้าองค์กรธุรกิจและที่อยู่อาศัย

ด้านประสบการณ์

ด้านประสบการณ์

นำองค์ความรู้และประสบการณ์ที่มีมาอย่างยาวนานในการติดโซลาร์ให้กับอสังหาริมทรัพย์ (บ้าน คอนโด อาคารพาณิชย์) จากเสนาดีเวลลอปเม้นท์ มาพัฒนาและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม
เพื่ออนาคต

ด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม
เพื่ออนาคต

แสวงหาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ รองรับอนาคตพัฒนาระบบสารสนเทศและการออกแบบที่มีประสิทธิภาพ ตรงความต้องการของลูกค้าที่สุด

ด้านการรับผิดชอบต่อสังคม

ด้านการรับผิดชอบต่อสังคม

ดำเนินธุรกิจด้วยความใส่ใจ มีความรับผิดชอบต่อสังคม ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนตระหนักถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดี (บรรษัทภิบาล )

ด้านบุคลากร

ด้านบุคลากร

เพิ่มพูนองค์ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากร อย่างต่อเนื่อง ให้มีประสิทธิภาพ สามารถในการแข่งขันได้
Business Structure
โครงสร้างองค์กร

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นพันธมิตรระยะยาวสำหรับเจ้าของธุรกิจ,โรงงานและที่อยู่อาศัย โดยศึกษาเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน และการจัดการพลังงานในรูปแบบใหม่ต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยสามารถมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน(Carbon Neutrality) ภายใน ค.ศ. 2050 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero GHGs Emission) ได้ภายใน ค.ศ. 2065

พันธกิจ (Mission)

  • มุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำในการให้บริการธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ครบวงจร ด้วยเทคโนโลยีระดับโลก
  • นำประสบการณ์การติดโซลาร์ให้กับที่อยู่อาศัยมาอย่างยาวนาน มาประยุกต์ใช้เพื่อให้ลูกค้าได้ประโยชน์สูงสุด
  • มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไปพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

Solar energy is the cleanest and most abundant renewable energy source available. Solar technologies can generating electricity, providing light, commercial, or industrial use.

NYC Street 1540, Australia