Privacy Policy

Privacy Policy

Privacy Policy

Privacy Policy

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ด้วยปัจจุบันเทคโนโลยีได้พัฒนาอย่างก้าวไกล ทางบริษัท เสนา โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ จำกัด ผู้ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดเก็บฐานข้อมูลของลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน โดยเฉพาะการป้องกันข้อมูลให้มีความปลอดภัย ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายที่จะนำมาใช้บังคับอันได้แก่ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พุทธศักราช 2562 ด้วยเหตุนี้บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายและมาตรการความปลอดภัยของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไว้ดังนี้

 คำนิยามศัพท์

 • “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ (พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 มาตรา 6)
 • “มาตรการ”  หมายความว่า  มาตรการความปลอดภัยเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • “บริษัท”  หมายความว่า บริษัท เสนา โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ จำกัด  และบริษัทในเครือ รวมถึงบริษัทร่วมทุน
 • “เจ้าของข้อมูล” หมายความว่า ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นของบริษัท

วัตถุประสงค์ของการใช้มาตรการความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

เนื่องจากข้อมูลส่วนบุคคลจำเป็นต้องได้รับความคุ้มครองป้องกันอย่างเข้มงวดเพื่อความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูล  ไม่ว่าจะจัดทำขึ้นในรูปแบบใดและผ่านช่องทางใด “บริษัท” จึงได้จัดทำมาตรการความปลอดภัยนี้ขึ้น

วิธีจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะบันทึกและจัดเก็บข้อมูลของเจ้าของข้อมูลในระบบสารสนเทศผ่านช่องทางต่างๆ จากตัวเก็บจับข้อมูล เช่น cookies ,ประวัติการเชื่อมต่อที่จำเป็น, ประวัติการใช้งาน ฯลฯ ไม่ว่าจะผ่านระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ หรืออุปกรณ์อื่นใด

ประเภทของข้อมูล

 • ข้อมูลที่เจ้าของข้อมูลระบุไว้ในขณะลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เช่น การสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันหรือรูปแบบต่างๆ การลงทะเบียนขอรับสิทธิหรือการเข้าร่วมกิจกรรมการ หรือเพื่อประโยชน์ในการสำรวจข้อมูล  เช่น ชื่อ – นามสกุล , หมายเลขเลขบัตรประจำตัวประชาชน, เพศ , อายุ , ที่อยู่ , สถานที่ทำงาน , หมายเลขโทรศัพท์ , ที่อยู่ e-mail , อาชีพ , ตำแหน่ง, รายได้ , ภาระหนี้  ฯลฯ
 • ข้อมูลซึ่งเป็นประวัติการใช้งาน สถิติการใช้งานหรือรายละเอียดของการใช้งานระบบสารสนเทศต่างๆ ซึ่งถูกจัดเก็บหรือบันทึกข้อมูลไว้ในระบบจัดเก็บ หรือระบบอื่นใดของบริษัท

ระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูล

 • การจัดเก็บข้อมูลของบริษัทจะจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลตามจำนวนระยะเวลาที่สมควรแก่ความจำเป็นหรือตามที่กฎหมายกำหนดไว้

การให้ความยินยอม

 • บริษัทจะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อนจัดเก็บข้อมูล โดยข้อมูลดังกล่าวบริษัทจะต้องได้รับจากเจ้าของข้อมูลโดยตรงเท่านั้น  แต่ทั้งนี้รูปแบบของการจัดเก็บข้อมูลหรือวิธีการถ่ายโอนข้อมูล หรือช่องทางการรับ – ส่ง  อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา

การใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

1) บริษัทจะนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ตามวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจของบริษัทเท่านั้นรวมกรณีดังต่อไปนี้

 1. เพื่อเสนอข่าวสาร ประชาสัมพันธ์  สิทธิพิเศษ หรือเชิญเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
 2. เพื่อพัฒนาระบบการทำงาน เทคโนโลยี นโยบายและแผนงานธุรกิจ
 3. เพื่อรับข้อติชม เสนอแนะ รับเรื่องร้องเรียน จากเจ้าของข้อมูล
 4. เพื่อเป็นฐานข้อมูลการติดต่อกับเจ้าของข้อมูลผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ
 5. เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลให้เป็นไปตามกฎหมาย

2) บริษัทอาจแต่งตั้งให้บุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ เป็นผู้จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลแทนบริษัท

3) บริษัทและหรือตัวแทน อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ในกรณีที่ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลสาธารณะหรือต้องเปิดเผยตามกฎหมาย

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

 • เจ้าของข้อมูลสามารถแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรมายังบริษัทได้ เพื่อขอตรวจสอบ ลบหรือแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยบริษัทจะพิจารณาและดำเนินการตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม เจ้าของข้อมูลทราบดีว่า การให้ข้อมูลอย่างไม่เพียงพอหรือการลบข้อมูลบางส่วน อาจทำให้ประสิทธิภาพในการรับทราบข้อมูลข่าวสารหรือสิทธิประโยชน์ต่างๆ ลดน้อยลง

ระดับความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทพยายามป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลไว้อย่างดี มิให้ถูกเผยแพร่หรือถูกละเมิดหรือถูกนำไปใช้ประโยชน์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้บริษัทได้มุ่งเน้นทั้งประสิทธิภาพของเทคโนโลยีและประสิทธิภาพของผู้ปฎิบัติงานไปพร้อมกัน

ข้อสงวนสิทธิ์

บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและนโยบายในการใช้หรือการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ตามความเหมาะสม โดยจะแจ้งให้ทราบผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันหรือสื่อสารสนเทศในขณะนั้นทุกครั้ง

 

Solar energy is the cleanest and most abundant renewable energy source available. Solar technologies can generating electricity, providing light, commercial, or industrial use.

NYC Street 1540, Australia