การขอใบอนุญาต

การขอใบอนุญาต

การขอใบอนุญาต

การขอใบอนุญาต
ดำเนินการขอเอกสารใบอนุญาต

การรับประกันวัสดุอุปกรณ์ ตามเงื่อนไขของผู้ผลิตและเจ้าของผลิตภัณฑ์
  • รับประกันแผงโซลาร์
  • รับประกัน อินเวอร์เตอร์
  • อุปกรณ์ในการติดตั้งจับยึดแผง  (Mounting)  รับประกัน 2 ปี
ใบอนุญาตระยะเวลา
1. ใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงอาคาร(อ.1)45 วัน
2. ใบรับแจ้งการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าที่ได้รับการยกเว้น
ไม่ต้องขอรับใบอนุญาต
30 วัน
3. ใบอนุญาตขนานระบบไฟฟ้า (PEA,MEA)60 วัน

หมายเหตุ *
ใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงอาคาร(อ.1) ในกรณีไม่เกิน 160 ตร.ม. ทางหน่วยงานราชการจะออกเป็นใบแจ้งเพื่อทราบ

Solar energy is the cleanest and most abundant renewable energy source available. Solar technologies can generating electricity, providing light, commercial, or industrial use.

NYC Street 1540, Australia